اخبار

1396/6/29 چهارشنبه

بخشنامه شماره 54/129315 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی واگذاری داراییهای دولت


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^