1396/7/18 سه‌شنبه

راهنمای تهیه صورتهای مالی که در اجرای جزء (3) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه تهیه شده است برای بهره برداری دستگاهای اجرایی ذیربط منتشر شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^